Aktuality

Od 12.10.2015 je uvedena do provozu nová budova Ženského oddělení Nemocnice České Budějovice -  porodnice a neonatologie

Vchod na oddělení je ze Schneiderovi ulice.Gynekologická část zůstává v původní budově beze změny.

 

22.5.2014

Doporučení ČGPS ČLS JEP k očkování proti HPV u žen s ošetřenou prekancerózou děložního čípku

Vakcinace byla uvedena v naší zemi do praxe r. 2007. Zákonným ustanovením je tato aplikace hrazena ze zdravotního pojištění pro třináctileté dívky. Vakcinace je doporučována i dospělým ženám i chlapcům a mladistvým mužům.

Vakcíny působí jako silné imunogeny oproti přirozeným infekcím, které imunitnímu dozoru unikají.

Efektivita vakcinace je neustále ověřována.

Ošetření čípku conisací/plastikou/, nemusí  být úplnou likvidací  infekce a nemusí zabránit reinfekci virem téhož nebo jiného typu.

Vedlejší účinky vakcinace,jsou  neustále sledované přísnými kontrolními klinickými studiemi a jsou  statisticky i biologicky zanedbatelné. Námitky z posledních 15ti let, týkající se toxicity hliníku obsaženém v adjuvantech vakcín, náleží do říše mýtů.

Je žádoucí změnit postoje žen po excizních ošetřeních (konizacích)  i postoje ambulantních specialistů,  kteří buď spoléhají na trvalý  výsledek  excize nebo  jsou skeptičtí k možnosti vakcinace žen, dříve infikovaných.

Česká gynekologická a porodnická společnost ČLS JEP proto doporučuje vakcinaci proti HPV i ženám s diagnostikovanou prekancerózou děložního hrdla. Vakcínu lze aplikovat před ošetřením i po něm.

zdroj -  www.hpvguide.cz

 

22.5.2014

Česká průmyslová pojišťovna 

zaslala informaci o mimořádném příspěvku až 1.000 Kč pro nové i stávající pojištěnky ČPZP, který mohou čerpat mimo jiné i na hormonální antikoncepci.Bližší informace podají pobočky České průmyslové pojišťovny.

 

 

17.2.2013

Novinka pro těhotné pacientky

V případě pozitivního screeningu vrozených vývojových vad v prvé části gravidity/odběr z krve ve 14.týdnu a případně prvotrimestrální screening-krev v 11.týdnu a ultrazvukové vyšetření šířky zátylku plodu/ se standardně nabízí v současnosti jako 100% metoda k rozpoznání chromozomálních vývojových vad odběr plodové vody.Tato metoda ovšem má svá rizika,zejména pak odtok plodové vody a ztrátu často i zdravého plodu.

Alternativou se  za odběr plodové vody nyní může být vyšetření z odběru krve  z periferní žíly matky a určením genetické výbavy plodu z tohoto odběru.Tento postup má však svá omezení a nemůže odhalit všechny abnormality,ale záchytnost těch nečetnějších /Downův syndrom-mongolismus,Edwarsův sy.a Patauův sy./je mezi 98-99%

Metoda je vhodná pro budoucí maminky,které mají obavu z komplikací při odběru plodové vody

Vyšetření není hrazeno zdravotními pojišťovnami a jeho cena je nyní 13950 Kč.Vyšetření provádí genetik.

 

4.2.2013

Evropská agentura pro léčivé přípravky aktualizovala informace o Diane 35 a genericích používaných při léčbě akné Francouzská agentura pro léčivé přípravky dnes oznámila svůj plán pozastavit rozhodnutí o registraci pro Diane 35 (cyproteron acetát 2 mg, ethinylestradiolu 35 mikrogramů) a jeho generik pro léčbu akné ve Francii během příštích tří měsíců.
Tyto léky jsou široce používány v celé Evropě. Byly povoleny na úrovni jednotlivých členských států, na mnoho let. Ve Francii jsou pouze registrovány pro léčbu akné, ale v řadě dalších členských států jsou také indikovány k léčbě akné u žen, které chtějí být současně chráněny před otěhotněním perorální antikoncepcí, stejně jako k léčbě jiných onemocnění kůže.
Oznámení ve Francii sleduje recenzi od francouzské lékové agentury (ANSM). ANSM uvádí, že Diane 35 a jeho generika s sebou nesou riziko tromboembolie, což je dobře prostudováno již řadu let, zatímco jejich účinnost v léčbě akné byla jen mírná a alternativní léčby akné jsou k dispozici. Kromě toho je třeba poznamenat, že jsou široce používány off-label jako antikoncepce (to se týká však jen Francie, protože tam není Diane registrována jako kontraceptivum).
Ačkoli členské státy mohou přijmout jednostranná opatření, pozastavit registraci léčivého přípravku, evropská legislativa vyžaduje, aby existovala koordinovaný evropský přístup v těchto případech. Francie již uvedla, že požádá Evropskou agenturu pro léčivé přípravky, aby provedla celoevropský přehled Diane 35 a jeho generik. Po přijetí oznámení, bude Výbor pro posuzování rizik (PRAC) vyhodnocovat všechny důkazy o výhodách a rizicích těchto léků a dá doporučení o tom, zda jejich rozhodnutí o registraci by měla být změněna, pozastavena nebo zrušena, v zájmu všech pacientů v EU.
Ženám, které v současné době užívají Diane 35 nebo některou z jejích generik, se nedoporučuje, aby léčbu na základě momentálně dostupných informací s léčbou přestávaly.Diskutovat tyto otázky může žena se svým lékařem.

zdroj EMA

 

Vážené pacientky,

 

Od 1.4.2012
vstupuje v platnost nový zákon o zdravotních službách, jehož cílem má být
mj. posílení práv pacientů. Pro rodiče s dětmi a jejich lékaře však
přináší řadu  komplikací, v jeho
praktické realizaci nemalé potíže a značnou administrativní zátěž.

Praktická
realizace zákona bude vyžadovat plnění rodičovských povinností i na úkor např.
jejich pracovních povinností, neboť zákon říká, že zdravotní služby u
nezletilých lze poskytovat pouze se souhlasem jednoho či dvou rodičů. Výjimkou
je nezletilý nad 15 let, kterému, po písemném souhlasu rodiče, mohou
registrující poskytovatelé, kam patří i gynekologie , zdravotní služby
poskytovat bez doprovodu rodiče. Velké problémy mohou nastat u tzv. neúplných
rodin, kde získat souhlas druhého rodiče bude v některých případech
prakticky nerealizovatelné.

Po zjednodušení celého postupu si dovoluji přiložit výše zmiňovaný formulář se souhlasem rodičů.Tento souhlas musíme vyžadovat nejen při ošetření pacientky/vyjma rutinní preventivní prohlídky/,ale i při předpisu hormonální antikoncepce.

Pokud máte možnost tisku z počítače,celou proceduru velmi urychlíte a my budeme moci vydat Vašemu dítěti antikoncepci ihned proti potvrzení.

Děkujeme za spolupráci a pochopení.

Souhlas zákonného
zástupce nezletilého pacienta staršího 15ti let

Údaje nezletilého pacienta

Jméno a příjmení:                                                                             narozen
dne  :

Adresa trvalého pobytu :

Údaje zákonného zástupce (rodiče)
Jméno a příjmení :                                                                            narozen
dne  :

Kontakt  /telefon, mail/ :
Jako zákonný zástupce výše
uvedeného nezletilého pacienta staršího patnácti let, uděluji v souladu
s ustanovením §35, odst.2, písmeno b), zákona č.372/2011 Sb., o
zdravotních službách, souhlas k tomu, aby níže uvedený registrující
poskytovatel poskytoval nezletilému pacientovi zdravotní služby v daném
oboru bez dalšího zjišťování souhlasu zákonných zástupců.

Udělením tohoto souhlasu není
dotčeno právo zákonného zástupce (rodiče) na informace o zdravotním stavu
nezletilého pacienta, na informace o poskytnuté zdravotní péči, ani jiná práva,
která ze zákona má.

Tento souhlas je možné ze strany
zákonného zástupce kdykoli v budoucnu odvolat.

Údaje registrujícího poskytovatele

Název (firma) : GynNest CB s.r.o.

Adresa zdravotnického zařízení : Pražská
71,České Budějovice,37008

IČ : 28113225

Obor poskytovaných zdravotních
služeb : gynekologie a porodnictví

V ……………………. Dne …………………….

…………………………………….

podpis zákonného zástupce


Potvrzuji přijetí tohoto souhlasu
a zakládám jej do zdravotní dokumentace nezletilého pacienta :

V ……………………. Dne …………………….…………………………………….

foot.png