očkování proti černému kašli - argumenty

Prof. MUDr. Roman Chlíbek, PhD.,Předsesa České vakcinologické společnosti ČLS JEP* I včas očkovaný kojenec nezíská plnou ochranu dříve něž kolem 6 měsíců věku. 
* Novorozenec nemá jiné protilátky než ty, které dostane od své matky.


* Jedinou cestou jak je účinně ochránit je očkovat těhotné ženy v průběhu 3. trimestru těhotenství a tím zajistit nejenom ochranu očkované těhotné ženy, ale také pasivní přenos mateřských protilátek.


* K přenosu dochází transplacentárně právě nejvíce ke konci těhotenství, během porodu a také při kojení. Transplacentární přenos a přítomnost protilátek v mateřském mléce očkovaných žen v těhotenství byl opakovaně vědeckými studiemi potvrzen.


* Klinickými studiemi případů a kontrol byla potvrzena bezpečnost aplikace kombinované vakcíny proti pertusi, záškrtu, tetanu a poliomyelitidě v těhotenství, bez poškození očkované ženy a bez poškození plodu-novorozence.


* V současné době se u nás doporučuje k očkování těhotných vakcína Adacel-polio (je k dispozici), polio složka dokonce posiluje imunitní odpověď na pertusovou složku. Odstup od předchozího očkování proti tetanu je min. 1 měsíc.


* Tato vakcína není hrazena z veřejného zdravotního pojištění, ale většina zdravotních pojišťoven na ni přispívá, např. VZP 500,-Kč a vakcína stojí cca 900,- Kč. Těhotnou ženu tak vakcína vyjde na cca 400,- Kč.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

- Dle rozhodnutí SÚKL/státního ústavu pro kontrolu léčiv/se prodlužuje účinnost  nových, i dosud zavedených intrauterinních tělísek typu Mirena na dobu 8 let

- Nově je zařazen do pravidelných preventivních kontrol,kromě cytologického stěru, i stěr virologický a to ve 35 a 45ti letech věku pacientek.

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Při preventivní prohlídce nyní máte také možnost využít alternativního odběru buněk do tekutého média - pro bližší informace viz .

https://www.synlab.cz/fileadmin/user_upload/DL_2.pdf

tento stěr není hrazen pojišťovnami a je tudíž zpoplatněn /další informace podáme v naší ambulanci/

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

od 1.1.2021 také zdravotní pojišťovny proplácí aktuálně 35 ti a 45ti letým pacientkám virologický stěr na přítomnost HPV viru na čípku děložním.

Toto vyšetření je součástí preventivní kontroly a zpoplatněno není.

 

"Screeningové vyšetření, které dosud končilo samotným negativním nálezem, má být nově ve 35 a ve 45 letech doplněno ověřením, zda se na děložním hrdle nenacházejí rizikové typy HPV. Ostatní věkové kategorie žen mohou mít rovněž proveden HPV test, ten ale nebude hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Preventivní testování na přítomnost HPV může mít žena hrazené pojišťovnou, je-li jí 35 nebo 45 let (tj. 364 dní od 35./45. narozenin). Stanovený věk vychází mj. z doporučení Světové zdravotnické organizace. "

 

- zdroj :stránky VZP ČR

 

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Očkování COVID - těhotné a kojící ženy

TĚHOTNÉ ŽENY

Těhotné ženy mají proti netěhotným ženám stejného věku zvýšené riziko závažného průběhu onemocnění covid-19 zejména ve třetím trimestru těhotenství. Dalšími faktory, které zvyšují riziko závažnějšího průběhu onemocnění covid-19 pro těhotné ženy, jsou: věk nad 35 let, obezita, pregestační diabetes mellitus, preexistující hypertenze a jiná chronická onemocnění. Covid-19 může zvyšovat riziko předčasného porodu.

Očkování je vhodné plánovat po dokončení 12. týdne těhotenství. Pokud žena zjistí, že je těhotná, po aplikaci první dávky dvoudávkové vakcíny, je vhodné s druhou dávkou vakcíny počkat až po ukončení 12. týdne těhotenství.

KOJÍCÍ ŽENY

Vakcíny proti covid-19 nejsou na základě svého mechanismu působení v lidském organismu nejsou považovány za rizikové pro kojící ženy a jejich kojené děti.

 

viz odkaz

https://covid.gov.cz/situace/informace-o-vakcine/rizikove-skupiny-pro-ockovani

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Souhlas zákonného
zástupce nezletilého pacienta staršího 15ti let

Údaje nezletilého pacienta

Jméno a příjmení:                                                                             narozen
dne  :

Adresa trvalého pobytu :

Údaje zákonného zástupce (rodiče)
Jméno a příjmení :                                                                            narozen
dne  :

Kontakt  /telefon, mail/ :
Jako zákonný zástupce výše
uvedeného nezletilého pacienta staršího patnácti let, uděluji v souladu
s ustanovením §35, odst.2, písmeno b), zákona č.372/2011 Sb., o
zdravotních službách, souhlas k tomu, aby níže uvedený registrující
poskytovatel poskytoval nezletilému pacientovi zdravotní služby v daném
oboru bez dalšího zjišťování souhlasu zákonných zástupců.

Udělením tohoto souhlasu není
dotčeno právo zákonného zástupce (rodiče) na informace o zdravotním stavu
nezletilého pacienta, na informace o poskytnuté zdravotní péči, ani jiná práva,
která ze zákona má.

Tento souhlas je možné ze strany
zákonného zástupce kdykoli v budoucnu odvolat.

Údaje registrujícího poskytovatele

Název (firma) : GynNest CB s.r.o.

Adresa zdravotnického zařízení : Pražská
71,České Budějovice,37008

IČ : 28113225

Obor poskytovaných zdravotních
služeb : gynekologie a porodnictví

V ……………………. Dne …………………….

…………………………………….

podpis zákonného zástupce


Potvrzuji přijetí tohoto souhlasu
a zakládám jej do zdravotní dokumentace nezletilého pacienta :

V ……………………. Dne …………………….…………………………………….

 

 

 

informace k očkování proti černému kašli

v sekci aktuality 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

foot.png